top of page
AL.png

Personvernerklæring

1. PERSONVERN 

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Styrelisten AS, org.nr. 921 564 481 ("Styrelisten") behandler personopplysninger, og hvilke rettigheter du har i denne sammenheng.  

Vi vil behandle personopplysninger iht. den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen. Personvernet skal beskytte mot misbruk av personopplysninger. Behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. For mer informasjon om personvern, se www.datatilsynet.no.  

Styrelisten kan du kontakte ved å benytte følgende mailadresse: post@styrelisten.com
 

2. PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES, FORMÅL OG RETTSLIG GRUNNLAG 

Vi samler inn personopplysningene om deg ifm. registrering av deg som kandidat i vår database over styrekandidater, herunder i form av mottak av din CV og andre opplysninger du oppgir ved utfylling av vårt kandidatskjema. Personopplysninger kan også være mottatt ifm. at andre personer har tipset om deg som potensiell kandidat til vår database, typisk ved at tipseren har opplyst ditt navn og eventuelt mailadresse, telefonnummer eller tilsvarende kontaktinformasjon.  

Vi behandler personopplysninger for følgende formål og behandlingsgrunnlag, som dels inkluderer tredjeparter (selskaper vi spiller kandidater inn til): 
 

  • Administrere din bruke som styrekandidat i vår database, hvor vi behandler navn, epostadresse og annen kontaktinformasjon, samt CV herunder opplysninger om utdanning, kompetanse, arbeidserfaring og tidligere arbeidsgivere mv., og eventuell annen informasjon du oppgir. Behandlingen har grunnlag i at det er nødvendig for å kunne vurdere hvorvidt du som styrekandidat kan være en passende profil å spille inn til kandidatforespørsler vi mottar fra selskaper.  

  • Besvare henvendelser vi mottar hvor selskaper ber om innspill til styrekandidater, hvor vi behandler navn, telefonnummer, postadresse, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte etterspørres i forbindelse med kundens henvendelse, herunder kopi av din CV og eventuell annen informasjon du oppgir. Behandlingen har grunnlag i at oversendelse av slik informasjon til selskaper som etterspør styrekandidater, er nødvendig for at databasen skal tjene sitt formål – konsekvensen av ikke å gi slike opplysninger er at vi ikke kan spille deg inn som styrekandidat. Merk at vi ved oversendelse gir selskapene beskjed om at de oversendte opplysningene ikke skal videresendes andre enn de som er involvert i rekrutteringen, typisk styret i det aktuelle selskapet, ledelse, HR, valgkomité og/eller eventuelt engasjert rekrutterer. 

  • Sende deg invitasjoner til events, kurs og eventuelt andre arrangementer som Styrelisten fasiliterer eller inviterer til, hvor navn og e-postadresse behandles for utsendelse til deg.  

  • Bruk av informajsonskapsler (cookies) på vår nettside, for å få informasjon om bruk av våre nettsider. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining, for å innhente besøksstatistikk og optimalisere og videreutvikle nettsiden. Du kan lese mer om vår bruk av cookies her
     

3. OPPBEVARING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålene personopplysningene ble samlet inn for, som i praksis innebærer perioden frem til du aktivt gir beskjed om at du ikke ønsker å stå registrert som styrekandidat i vår database. Ettersom behandlingen beror på ditt samtykke, vil behandlingen opphøre når du trekker ditt samtykke tilbake – dette kan du gjøre på ethvert tidspunkt.  

Personopplysningene vil likevel oppbevares så lenge det er nødvendig for at vi kan oppfylle lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, herunder krav til fortsatt lagring etter regnskapslovgivningen, samt i den grad det er nødvendig for å ivareta våre rettigheter. 

 

Styrelisten vil likevel, etter at eventuelt samtykke er trukket tilbake, kunne bruke informasjon som stammer fra din registrering som kandidat til statistiske formål, men slik bruk av statistikk vil da ikke inneholde dine personopplysninger (dvs. opplysninger som identifiserer deg eller kan føres tilbake til deg som person), men implisitt utgjøre del av vårt tallgrunnlag ved utarbeidelse av statistikken. Eksempler på slik bruk av statistikk kan være presentasjoner fysisk eller digitalt hvor Styrelisten referer til hvor stor prosentandel av vår database som har f. eks. tidligere styreverv, C-suite-stilling, eller en spesiell utdanning, kompetanse eller industrierfaring etc.

  

4. BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER 

Vi tar ditt personvern på alvor, og har iverksatt sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot brudd på personopplysningssikkerheten og uautorisert tilgang til og utlevering av personopplysninger, ved at kun et begrenset antall personer har tilgang til databasen, og da ifm. arbeid med konkrete kandidatinnspill. Ingen av selskapene vi spiller kandidater inn til, har tilgang til Styrelistens database. 

5. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER 

Vi vil bare utlevere personopplysninger til tredjeparter dersom det er lovlig grunnlag for dette og innenfor formålene fastlagt etter denne personvernerklæringen.  

Vi kan bruke databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Dette gjelder i hovedsak leverandører av tekniske løsninger. Vi bruker blant annet følgende databehandlere: 

  • Airtable (en skysamarbeidtjeneste): Den tekniske løsningen hvor Styresliten har sin database 

  • Office365: Administrative systemer som e-post og dokumentlagring 

  • Microsoft Teams: Administrative systemer og organisasjon 

Forholdet til slike databehandlere vil reguleres gjennom en databehandleravtale, som blant annet sikrer konfidensialitet og ivaretakelse av informasjonssikkerhet i alle ledd. 

6. LINKER TIL ANDRE NETTSTEDER OG SOSIALE MEDIER 

Vår nettside kan inneholde linker til andre nettsider. Disse nettsidene har egne personvernerklæringer som beskriver hvordan personopplysninger samles inn og behandles. Dersom du oppgir personopplysninger til et slikt tredjepartsnettsted, vil behandlingen være underlagt dette nettstedets personvernerklæring. Vi tar ikke ansvar for slike tredjepartsnettsteder eller hvordan de behandler dine personopplysninger. Vi anbefaler derfor at du gjør deg kjent med personvernerklæring og brukervilkår for slike tredjepartsnettsteder når du besøker og bruker disse nettstedene.  

Når du "liker" eller følger vår Linkedin-side, vil det deles med LinkedIn. Det samme gjelder for annen aktivitet på våre ider på sosiale medier, som for eksempel innhold du poster og innlegg du liker. Mer informasjon om denne behandlingen og dine rettigheter følger av den enkelte plattformens personvernerklæring. 

7. DINE RETTIGHETER 

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg dersom vilkårene for dette er oppfylt.  

Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake. 

Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter kan du ta kontakt med oss ved å benytte kontaktinformasjonen angitt i punkt 1. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. 

Du har rett til å klage over vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg til å ta opp eventuelle innsigelser mot vår behandling av personopplysninger med oss først.  
 

8.  ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN 

Personvernerklæringen vil være tilgjengelig på vår nettside. Ved endringer i vår behandling av personopplysninger, vil denne personvernerklæringen oppdateres på nettsiden. Du vil bli varslet dersom endringene er viktige eller materielle. 

Sist oppdatert: 7. november 2023 

bottom of page